AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Jazykové skúšky ECL


ECL - European Consorcium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

The only language examination system in the European Union which offers testing in fifteen different languages (Slovak, Bulgarian, Croatian, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Rumanian, Russian, Serbian and Spanish/ Jediný jazykový testovací systém v Európskej únii, ktorý ponúka testovanie v 15 rôznych jazykoch (slovenčina, bulharčina, chorváčtina, čestina, angličtina, francúzština, nemčina, hebrejčina, maďarčina, taliančina, poľština, rumunčina, ruština, srbčtina a španielčina).
The ECL exams can be taken in 26 countries in Europe and also in Argentina and United States / ECL skúšky sa robia v 26 krajinách v Európe a tiež v Argentíne a USA.
Test materials and certificates are built on uniform principles in each language, tests are pre-tested, test constructors and markers are trained regularly and a system of double marking is used.Parts of the exam / Časti skúšky. 
Test format / Formát testu. 
Exam assesment / Hodnotenie skúšky.
Topics / Témy.
Information for applicants / Informácie pre žiadateľov.
Online Test examples / Vzorové testy. 
 
Registrácia / Registration

Registrovať sa môžete emailom na bc@bcskola.sk s textom:
Záväzne sa registrujem na skúšku (uveďte jazyk) na termín (uveďte dátum skúšky).

Pri registrácii uveďte Vaše údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého príp. prechodného bydliska, mobilné číslo, Vašu aktuálnu úroveň a info, či a kde ste absolvovali prípravný kurz, príp. skúšku, ak ju opakujete. 

ONLINE registráciaTermíny skúšok / Exam dates

b&c je Registračným centrom ECL a tiež Skúšobným centrom ECL. Skúšky prebiehajú v b&c language school. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie zýkajúce sa skúšok. 

TU nájdete zverejnené termíny všetkých  IELTS, Cambridge a ECL skúšok v Košiciach.
LEVELS OF THE ECL EXAM SYSTEM
Level A2
After successfully achieving level A2 you are a good tourist: you can ask questions, you understand the simpler answers, you can go shopping, you can ask for food and drink in the target language, you understand the signs, that is: you can manage.

Level B1
After achieving level B1 you can look for a job and work among colleagues speaking the target language; you start understanding newspaper and radio news, TV programmes, you can even try going to the cinema or theatre.

Level B2
After achieving level B2 you can start studies in the secondary schools and at the colleges and universities of the target language country. You have learned the structure of the target language and understood its logic – and by now you have surely got to like it. You start appreciating literature; you understand announcements at the railway station and what people are shouting in the street. That is you are starting to feel comfortable in the target language and in the target language country.

Level C1
When you achieve level C1 you become an equal partner of the native speakers of the target language. You write, read and speak like they do, you can study, work and do research among them, you can continue expanding your knowledge of the culture, literature and history – that is the past and present of – the target language culture without difficulty.Poplatky za skúškyFormát testu a úlohy

Skúška neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne: A2, B1, B2, C1. Dĺžka testu záleži od testovanej úrovne, a môže trvať od 1 hod 45 min. (A2) až do 3 hodín (C1).

Ústna časť
Komunikačné zručnosti (13 - 21 minút), 2 úlohy - riadená konverzácia na tému zvolenú skúšajúcim, opis obrázkov
Počúvanie s porozumením (25 - 40 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet

Písomná časť
Písanie (45 - 90 minút), 2 úlohy - písanie e-mailu/pohľadnice/krátkej správy/blogu/komentára/listu/eseje a pod. (15-600 slov)
Čítanie s porozumením (35 - 45 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet.Vyhodnotenie testu
V každej zo štyroch častí je možné získať 25 bodov, teda celkovo 100 bodov. Pre úspešné zloženie testu musí uchádzač dosiahnuť z každej zo štyroch častí (jazykových zručností) aspoň 40% (10 bodov) z maximálneho počtu bodov, pričom musí získať viac ako 60 % maximálneho počtu bodov z ústnej časti, resp. písomnej časti.

Informácie o testoch ECL na oficiálnej stránke European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages.