AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Kurzy cez úrad práce


Nový národný projekt "ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE" prinesie už od 8. apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných. Projekt dáva príležitosť zamestnaným i nezamestnaným nadobudnúť nové vedomosti a jazykové zručnosti v jazykových kurzoch zameraných na široké spektrum špecifických oblasti, ktoré Vám pomôžu uplatniť sa na trhu práce, na ceste k novému zamestnaniu, či lepšiemu pracovnému zaradeniu.

Naše kurzy v rámci tohto projektu sú obsahovo zamerané na všeobecný jazyk obohatený o špecifickú pracovnú oblasť / povolanie so zreteľom na pracovnú terminológiu danej oblasti zapracovanú do každodennej ústnej, či písomnej komunikácie na pracovisku, ale aj v každodenných situáciách v bežnom živote za účelom nadobudnutia zručností potrebných na získanie práce a uplatnení sa v zamestnaní po ukončení kurzu. 
Kurzy prebiehajú ONLINE, prezenčne (bc škola, Južná trieda 2/A, Košice, 7. poschodie) alebo kombinovanou formou a sú vedené skúsenými lektormi.

              

KTO MÔŽE O KURZ POŽIADAŤ?
Naše kurzy sú vhodné pre všetkých, ktorí pociťujú potrebu alebo túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie, chcú zmeniť profesiu a vďaka vzdelávaniu v jazykových kurzoch sa pripraviť na obdobie hľadania novej práce a zlepšiť si postavenie na trhu práce.
O kurz môžu požiadať uchádzači o zamestnanie:
- ľudia bez práce
- zamestnané osoby 
!Tento projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby!

ZAMERANIE PROJEKTU
Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:
uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET (nezamestnaná osoba, neštuduje, ani externe a nezučastňuje sa odbornej prípravy či absolventskej praxe) v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

AKCEPTOVANÁ REKVALIFIKÁCIA
V rámci projektu môže byť akceptovaná len rekvalifikácia, ktorá bude vo väzbe na profesiu uvedenú v žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ a u ktorej bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie.

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

1. Uchádzač o zamestnanie (UoZ) predložil úradu žiadosť najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom rekvalifikácie.
2. UoZ je vedený v evidencii UoZ.
3. UoZ spĺňa podmienky § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti.
4. Pracovná pozícia (profesia), na ktorej sa UoZ chce uplatniť po absolvovaní rekvalifikácie a ktorou preukazuje možnosť uplatnenia sa na trhu práce sa nachádza v zozname voľných pracovných miest zverejnených úradom alebo na informačnom portáli služieb zamestnanosti (www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk) alebo na iných verejne dostupných pracovných portáloch (napr. www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod.) alebo v inom relevantnom dokumente, ktorý musí byť aktuálny v čase predloženia žiadosti (ak je v ňom uvedený dátum nástupu do zamestnania, nemôže byť skorší ako dátum predpokladaného ukončenia rekvalifikácie). UoZ uviedol názov dokumentu alebo link/odkaz na jeho verejne dostupnú elektronickú verziu, v ktorom preukáže možnosť uplatnenia sa po absolvovaní rekvalifikácie napr. inzerát, prísľub od zamestnávateľa, zoznam voľných pracovných miest a pod.
5. UoZ predložil aktuálny a relevantný dokument (napr. inzerát, prísľub od zamestnávateľa, zoznam voľných pracovných miest a pod.), ktorým preukazuje možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie.
6. Rekvalifikáciou sa posilnia zručností UoZ, ktoré sú relevantné k zelenej transformácii hospodárstva alebo digitálnej transformácii hospodárstva alebo nedostatkovým pracovným pozíciám alebo sektorom s rozvojovým potenciálom (ak boli takéto sektory špecifikované) alebo individuálnym potrebám UoZ vo vzťahu k požiadavkám trhu práce.
7. UoZ relevantným spôsobom zdôvodnil potrebu absolvovania požadovanej rekvalifikácie v súvislosti so zvýšením svojich predpokladov uplatniť sa na uvedenej pracovnej pozícii.
8. Miesto realizácie rekvalifikácie je na území SR.
9. Predpokladaný dátum skončenia rekvalifikácie je najneskôr 31.01.2026.
10. Úrad neposkytol UoZ v priebehu predchádzajúcich 5 rokov príspevok na rovnaké alebo obdobné vzdelávanie podľa § 46, § 46a alebo § 54 zákona o službách zamestnanosti.
11. Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce

OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM
sú nasledovní žiadatelia spĺňajúci podmienky cieľovej skupiny:

AKO POSTUPOVAŤ!

O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8.apríla 2024!

1. krok - ZAEVIDUJTE SA NA ÚRADE PRÁCE
 v mieste trvalého bydliska ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) vyplnením Žiadosti záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania (aj keď ste zamestnaná/ý). Znie to možno trošku zvláštne, ale je to prvá a jednoduchá podmienka, ktorú je potrebné splniť pred podaním žiadosti o poskytnutí príspevku na vzdelávanie pre ZoZ.

2. krok - VYBERTE si z našej ponuky JAZYKOVÝ KURZ a VYPLNÍME potrebné dokumenty:
    A. Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ + Vyhlásenie vyplníte VY + priložíte vytlačený dokument s pracovnou pozíciou 

    B. Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie + prílohu 
Vám vyplníme a potvrdíme MY.

    Ak potrebujete s výberom kurzu poradiť, KONTAKTUJTE NÁS na: bc@bcskola.sk,+421905855720, Viber / Whatsapp / Messenger.

3. krok - PODAJTE vyplnenú a skompletizovanú Žiadosť s prílohami na úrad práce a to buď osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky (podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom), nie mailom a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu! 


4. krok - POČKAJTE NA SCHVÁLENIE - úrad práce Žiadosť preverí. Keď Vašu žiadosť schváli, podpíše s Vami DOHODU. Bez uzatvorenia Dohody o poskytnutí príspevku nie je možné príspevok na kurz záujemcovi poskytnúť! Pozor! Na kurz nie je právny nárok a úrad práce nemusí kurz schváliť každému záujemcovi. 


5. krok - I
NFORMUJTE nás o výsledku schválenia. Následne Vám potvrdíme začiatok a rozvrh výučby

UKONČÍTE
kurz a odovzdáte na úrade práce všetky potrebné dokumenty k úspešnému ukončeniu kurzu. Príspevok na kurz je preplatený priamo poskytovateľovi kurzu, Vy neplatíte žiadne poplatky.            


 
KURZY Z PROJEKTU "ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE"
Výučba prebieha:  ONLINE / PREZENČNE / KOMBINOVANOU formou
Kurz
Počet hod. Cena kurzu Dĺžka kurzu
Kurzy anglického / nemeckého jazyka so špecializáciou pre:
 - špecialistu klientskej podpory a prevádzky IKT
 - oblasť IT
 - zdravotníkov a záchranné zložky
 - operátorov, technikov a kontrolórov
 - vodičov autobusov, kamiónov a rušňovodičov
 - vodičov kamiónov v medzinárodnej   doprave
 - zváračov
 - v obchode a administratíve
 
 - manažérov, audítorov, ekonómov, právnikov a  advokátov
 - hutníctvo a metalurgiu
 - sociálne služby a opatrovateľov
 - hotelierstve
 - v bankovníctve a poisťovníctve
 - ozbrojené zložky, SBS a hasičov
 - sales specialist v strojárskom priemysle

Kurz anglického jazyka + špecifikácia
 + skúšobné IELTS testovanie + medzinárodne uznávaný certifikát IELTS / Cambridge
28


30980,00 €  


1110,00 €  

   Anglický jazyk pre budúce zamestnanie
(začiatočníci a lepší začiatočníci) 
28  980,00 €  
Pracovná angličtina pre seniorov a dôchodcov
(A1 - začiatočníci)
  0,00 €  
Zvýšenie kvalifikácie s angličtinou a IELTS skúškou Kurz anglického jazyka + materiály + skúšobné IELTS testovanie + skúška IELTS General Training + celosvetovo najuznávanejší IELTS certifikát 30  1110,00 €  
Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí
Kurz anglického jazyka + materiály + príprava na skúšku IELTS + skúšobné IELTS testovanie + skúška IELTS General Training (GT) + celosvetovo najuznávanejší IELTS certifikát  
28  980,00 €  
    Kurzy prebiehajú prevažne individuálnou formou, prípadne v malých skupinkách.

ČO ABSOLVOVANÍM KOMPAS KURZU ZÍSKATE?

Úplní začiatočníci (A1) sa budú vedieť dorozumieť v každodennom živote - predstaviť sa, objednať si jedlo / služby, rezervovať ubytovanie / letenku, nakúpiť, spýtať sa na cestu, požiadať o radu, viesť jednoduchšie dialógy, porozumieť oznamom, pochopiť písanému, či hovorenému textu na jednoduchej úrovni.

Lepší / veční začiatočníci (A2) si doplnia chýbajúce alebo už zabudnuté vedomosti z úrovne A1 získané z minulých rokov, rozšíria si slovnú zásobu, naučia sa istejšie a plynulejšie komunikovať. Zvládnutím učiva na úrovni A2 získajú pevný základ na prechod do vyššej úrovne a zároveň sa zabavenia nálepky "večný začiatočník".

Vyššie úrovne (B1, B2 a C1) si kurzom obnovia zabudnuté, doplnia chýbajúce vedomosti a ozrejmia nejasné učivo a správne používanie gramatických časov na danej úrovni. Absolvovaním odborného kurzu na každej z týchto úrovní si nie len upevníte všeobecnú znalosť cudzieho jazyka na danej vedomostnej úrovni, ale nadobudnete poznatky hlavne pre pracovnú oblast, ako napr. úspešne zvládnutie pracovného pohovoru, špecifická slovná zásoba z pracovnej sféry, či jednanie, prezentácia a komunikácia v práci. Zároveň sú odborné kurzy na týchto úrovniach vedené tak, aby ste obsiahli znalosti a zručnosti na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka, ktorý preukazuje Vaše komplexné vedomosti z jazyka a pri uchádzaní sa o prácu sú zamestnávateľmi veľmi pozitívne hodnotené.

KDE a KEDY PREBIEHA KURZ?
Výučba prebieha: 
- ONLINE,
- prezenčne v jazykovej škole bc škola / b&c language school, Južná trieda 2/A, Košice, 7. poschodie (budova Congress hotel Centrum),
- kombinovane ONLINE a prezenčne, hlavne pri kombinácií kurzu s IELTS skúškou.
Hodiny sa konajú na základe vopred dohodnutého rozvrhu a vo vašom voľnom čase a to buď v dopoludňajších hodinách, prípadne v popoludňajších a skorších večerných hodinách alebo príležitostne cez víkend.