AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Cenník kurzov


CENNÍK SKUPINOVÝCH KURZOV / GROUP COURSE PRICES
  BASIC  TOP  PREMIUM  INTENSIVE 
Anglický, Nemecký, Španielsky, Taliansky, Francúzsky 240 € 300 € 330 € ----
Ruský, Turecký, Švédsky, Poľský, Fínsky 280 € 350 € 390 € ----
Japonský, Čínsky 380 € --- --- ----
Slovenský pre cudzincov 250 € 310 € 350 € 700 €
 Podmienky: Uvedené ceny sú za jednu osobu v minimálne 4 člennej skupine. Pri nižšiom počte sa suma za 4 člennú skupinu rozpočíta medzi účastníkov menšej skupiny. The prices are per person in at least 4 members. At a lower number, the price for a 4-member group is budgeted among the participants of the smaller group.
*Víkendové kurzy sú s doplatkom 20% k uvedeným cenám. Weekend rates are at an additional cost of 20% to the prices shown.
Oficiálna skúška zo slovenského jazyka je dobrovoľná a je možné ju vykonať za poplatok v našom skúškovom centre. The official exam in the Slovak language is optional and can be taken at our exam center for a discounted fee according to the price list.
Obsah skupinového kurzu
 • 40 hodín x 45 min.,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.
 • 40 hodín x 45 min.,
 • 1 x učebnica,
 • 1 x individuálna hod. (1 x 45 min. / kurz),
 • certifikát po ukončení úrovne.
 • 40 hod. x 45 min.,
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 2 individuálne hod. (2 x 45 min. / kurz),
 • certifikát po ukončení úrovne.
 • 100 hod. mesačne (25 h. x 45 min. / týždeň),
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 1 NS prekladu za 100 hodinový kurz - z/do ANG, NEM, SLOV,
 • certifikát po ukončení úrovne,
 • oficiálna skúška zo slovenského jazyka (voliteľné)
Group Course Content
 • 40 lessons x 45 min.,
 • certificate after level completion.
 • 40 lessons x 45 min.,
 • 1 student book,
 • 1 individual lesson (1 x 45 min. / per a course),
 • certificate after level completion. 
 • 40 hod. x 45 min.,
 • 1 student and 1 work book per one level,
 • 2 individual lesson (2 x 45 min. / per a course),
 • certificate after level completion.
 • 100 h. / month (25 h. x 45 min. / week),
 • 1 student and 1 work book per one level,
 • 1 normpage of translation (per 100 lessons) from/to SLOV, ENG, GER,
 • certificate after level completion,
 • official exam from Slovak language (optional)


CENNÍK INDIVIDUÁLNYCH KURZOV / INDIVIDUAL COURSE PRICES
  BASIC  TOP  PREMIUM  INTENSIVE
Anglický, Nemecký, Španielsky, Taliansky, Francúzsky 250 € 330 € 540 € ----
Ruský, Turecký, Švédsky, Poľský, Fínsky 260 € 350 € 560 € ----
Japonský, Čínsky 430 € 550 € 890 € ----
Slovenský pre cudzincov / Slovak for Foreigners 260 € 350 € 560 € 1900 €
Podmienky:

Rozvrh individuálnych hodín je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu. The schedule of the individual lessons must be agreed well in advance.
Víkendové kurzy sú s doplatkom 20% k uvedeným cenám. Weekend rates are at an additional cost of 20% to the prices shown.
Ponúkame 10% zľavu pri výučbe min. 3 x týždenne (okrem INTENSIVE kurzu slovenčiny). We offer 10% discount for lessons at least 3 times a week (except the INTENSIVE Slovak language course).
Platba sa realizuje vopred a za určený počet hodín v stanovenom mesiaci (najneskôr 3 dni pred začiatkom nového mesiaca). Payment is made in advance and for a specified number of lessons in the specified month (not later than 3 days before the start of the new month).
* Povolenú neskoro zrušenú plánovanú hodinu je potrebné nahradiť do 1 mesiaca od termínu zrušenia. Permitted late cancellation of schedulled lesson is necessary to replace within one month from the date of cancellation.
Oficiálna skúška zo slovenského jazyka je dobrovoľná a je možné ju vykonať za poplatok v našom skúškovom centre. The official exam in the Slovak language is optional and can be taken at our exam center for a discounted fee according to the price list.
Obsah individuálneho kurzu
 • 10 hodín x 60 min.,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.
 • 16 hodín x 45 min.,
 • 1 neskoré zrušenie stretnutia s nutnosťou náhrady zrušenej výučby do 1 mesiaca,
 • 1 učebnica / jedna jazyková úroveň,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.  
 • 20 hod. x 60 min., 
 • 2 povolené neskoré zrušenia *,
 • 1 NS prekladu za 40 hodinový kurz - SLOV /ANG / NEM
 • 1 učebnica a pracovný zošit / jedna jazyková úroveň,
 • certifikát po ukončení danej úrovne. 
 • 100 hod. mesačne (25 h. x 45 min. / týždeň),
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 2 povolené neskoré zrušenia hodiny *,
 • 2 NS prekladu za 100 hodinový kurz - z/do ANG, NEM, SLOV,
 • certifikát po ukončení úrovne,
 • oficiálna skúška zo slovenského jazyka (voliteľná)
Individual Course Content
 • 10 lessons x 60 min.,
 • certificate after level completion.
 • 16 lessons x 45 min.,
 • 1 late cancellation of the meeting (2 x 45 min.) with the necessary tuition replacement within the same month,
 • 1 student book per one level,
 • certificate after level completion. 
 • 20 lessons x 60 min.,
 • 2 late cancellations,
 • 1 normpage of translation (per 40 lessons) from/to SLOV/ENG /GER,
 • 1 studentbook and workbook / per one level, 
 • certificate after level completion.
 • 100 h. / month (25 h. x 45 min. / week),
 • 1 student and 1 work book per one level,
 • 2 late cancellations *,
 • 2 normpages of translation (per 100 lessons) from/to SLOV, ENG, GER,
 • certificate after level completion,
 • official exam from Slovak language (optional).

Jazyky / Language:
Anglický / English, Nemecký / German, Španielsky / Spanish, Taliansky / Italian, Francúzsky / French, Ruský / Russian, Turecký / Turkish, Švédsky / Swedish, Poľský / Polish, Fínsky / Finnish, Japonský / Japanese, Čínsky / Chinese, Slovenský pre cudzincov / Slovak for Foreigners.
Dni / Days:
Pondelok / Monday, Utorok / Tuesday, Streda / Wednbesday, Štvrtok / Thursday, Piatok / Friday, Sobota / Saturday, Nedeľa / Sunday.


Podmienky rušenia hodín / Lesson Cancellation